Pravidla

Pravidla akce:

Brdská stezka má mnoho variant a snaží se nabídnout škálu tras s parametry, které by měly vyhovovat širokému spektru účastníků. Jedná se o krátkou, ryze turistickou trasu, stejně jako o extrémní 100+ km trasu pro vytrvalce. Běžci by měli mít možnost uplatnit své kvality na cca 50km trase.

Nicméně počítejte prosím s tím, že akce vede převážně terénem a snaží se už se své povahy vyhýbat co nejvíce táhlým, rovným a z pohledu pořadatelů nezajímavým úsekům. Naším cílem je účastníky co nejvíce seznámit s krásami okolí Mníšku p. Brdy a Brdských Hřebenů.

Zvažte tedy prosím co nejuvážlivěji svoji účast, aby vámi zvolená trasa odpovídala výkonnostním předpokladům a zkušenostem, které s podobným tipem aktivit máte.


1. Účastník akce

Účastníkem akce je jakákoliv osoba starší 18 let, která splní náležitosti pořadatele, tj. vyplní řádně a v daném termínu online přihlášku, souhlasí s podmínkami akce a ve stanoveném termínu provedete platbu startovného. Jednotlivci mladší 18 let musí při prezentaci odevzdat písemný souhlas zákonného zástupce.


Účastník akce svým souhlasem při přihlášení uděluje souhlas organizátorům Brdské stezky se zpracováním svých osobních údajů, a to v rozsahu jméno a příjmení, emailový a telefonní kontakt, rok narození, adresa a stát pobytu.


Zároveň souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě, byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní soutěže Brdská stezka, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.


Bere na vědomí, že má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po správci (pořadateli) informace o rozsahu zpracovávaných údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů.


Prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně


V případě Vašeho nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, nebudeme moci administrovat Vaši účast na Brdské stezce.


2. Povinnosti účastníka

Účastník je povinen dodržovat platné zákony ČR stejně jako ustanovení vyplývající ze Zákona 361/2000sb tj. Zákon o silničním provozu. Dále se účastník zavazuje, že se bude chovat ohleduplně k okolní přírodě, nebude v průběhu závodu odhazovat jakékoliv odpadky, rozdělávat oheň a využívat ostatní hospodářské objekty jako např. posedy apod.

Účastník se zavazuje, že se v průběhu závodu bude chovat v duchu fair-play jednak k účastníkům akce samotné, tak i k ostatním návštěvníkům Brdského pohoří.

Účastník je povinen poskytnout lékařskou pomoc ostatním závodníkům a to bezodkladně, případně jakékoliv jiné osobě, která by byla v nouzi, a účastník závodu se s ní v průběhu závodu střetl.

Účastník se pohybuje pouze po značené trase závodu (viz propozice k trasám) a v průběhu závodu si vyznačuje kontroly sám na tzv. „samokontrolách“, nebo si nechá potvrdit průchod kontrolou na kontrolním stanovišti. Neoznačení kontroly může znamenat diskvalifikaci ze závodu, případně časovou penalizaci účastníka.

Účastníkům se v průběhu závodu zakazuje využívat jakékoliv dopravní prostředky

Každý účastník startuje výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko

V případě odstoupení ze závodu informuje účastník o této skutečnosti bezodkladně pořadatele na uvedený kontaktní telefon.

Přihlášení do akce provádí účastník prostřednictvím online formuláře na webových stránkách brdskastezka.cz


3. Povinnosti pořadatele

Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu, jakož to ani během případného tréninku na trati.

Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.

Zaplacené startovné se nevrací, nicméně je možné převést jej na jiného účastníka závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit či závod zrušit v případě zásahu "vyšší moci", aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.) bez nároku na vrácení startovného.


4. Pořadatel

Akci pořádá KČT Odbor Tempo Praha. Veškeré informace o závodu jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách ww.brdskastezka.cz Kontakt na pořadatele: info at brdskastezka.cz, případně kontaktní formulář na webových stránkách